Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým prevádzkovateľ internetového obchodu JustYou.sk (ďalej len "E-shop") spracúva osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom E-shopu JustYou.sk je:

Gabriel Hrabovský - GlowSkin
Adresa: Hrabové 340, 01401 Bytča
IČO: 55948677
DIČ: SK1125283632
E-mail: salon@justyou.sk
Telefón: +421 911 450 319

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané výlučne na účely vykonávania objednávok, doručovania tovaru, spracovania platieb a riadenia zákazníckeho účtu v E-shope JustYou.sk.

2.2 V prípade súhlasu zákazníka môžu byť osobné údaje spracúvané aj na marketingové účely, ako je zasielanie informácií o novinkách, ponukách a akciách E-shopu JustYou.sk.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

3.1 E-shop môže spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov zákazníkov:

  • Kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón)
  • Identifikačné údaje (IČO, DIČ)
  • Informácie o objednávkach a platbách

4. Právny základ spracúvania

4.1 Spracúvanie osobných údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

  • Plnenie zmluvy (napr. spracúvanie údajov na účely objednávok a doručenia tovaru)
  • Súhlas zákazníka (napr. spracúvanie údajov na marketingové účely)
  • Zákonné povinnosti (napr. daňové a účtovné povinnosti)

5. Doba uchovávania údajov

5.1 Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na účely plnenia zmluvy, následne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zdieľanie osobných údajov

6.1 E-shop môže zdieľať osobné údaje zákazníkov iba v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia objednávok (napr. s dopravcami) alebo v prípade splnenia zákonných povinností.

7. Práva zákazníkov

7.1 Zákazníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo vzniesť námietku voči spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

7.2 Ak zákazník má akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, môže kontaktovať prevádzkovateľa na uvedených kontaktných údajoch.

8. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad je vždy k dispozícii na webovej stránke E-shopu JustYou.sk.

9. Účinnosť

9.1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke E-shopu JustYou.sk.